bezpieczny kredyt 2%

z dopłatami do rat

bezpieczny kredyt 2%

Pełna oferta dla Ciebie

Kto może ubiegać się o bezpieczny kredyt mieszkaniowy?

 • osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
 • osoby, które posiadają zdolność kredytową
 •  osoby indywidualne, małżeństwa lub pary wychowujące co najmniej jedno wspólne dziecko;
 •  osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie kredytu nie ukończyły 45 lat
 •  osoby, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego kredytu nie są ani nie były stroną umowy innego kredytu hipotecznego, zawartej w okresie 36 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z nabyciem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego
 • osoby, które w dniu udzielenia tego kredytu nie posiadają i przed tym dniem nie posiadały prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz prawa takiego nie posiadają i nie posiadały osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego

Na co można przeznaczyć kredyt?

na zakup mieszkania lub domu i pokrycie kosztów jego wykończenia lub remontu

na budowę domu i jego wykończenie

na kupno domu w trakcie jego budowy i jej dokończenie

Kwota kredytu:

 • 500 tys. zł – dla jednej osoby;
 • 600 tys. zł – w przypadku małżeństwa lub gdy w skład gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla Bezpiecznego Kredytu 2% udzielonego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% wynosi: 4,50% dla następujących założeń: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy i wypłacony jednorazowo, całkowita kwota kredytu: 600 000 zł, okres kredytowania: 360 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo – stałe kredytu w okresie dwóch pierwszych cykli 60-cio miesięcznych: 7,57 % w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 7,57 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,79%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości: 1,79%, pierwsza rata kapitałowo – odsetkowa płatna przez Kredytobiorcę wynosi 2580,94 zł przy uwzględnieniu dopłaty BGK w wysokości 2 570,00 zł, łączna liczba rat: 360. Całkowity koszt kredytu 505 602,04 zł , w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 756 921,26 zł, prowizja  za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 6 000,00 zł z uwagi na spełnienie warunków jej obniżenia tj. posiadania rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i karty debetowej w Banku, zawarcie polisy ubezpieczenia nieruchomości oraz polisy na życie za pośrednictwem Banku. Koszt ustanowienia hipoteki: podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości, kosztu wyceny nieruchomości, kosztu ubezpieczenia na życie. 

Całkowita kwota do zapłaty wynosi 848 173,82  zł przy czym powyższa kwota uwzględnia dopłaty BGK w wysokości 257 428,22 zł. Dopłaty BGK wskazane w kalkulacji mogą wygasnąć lub podlegać zwrotowi na zasadach określonych w umowie kredytu.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych dwóch cykli 60-cio miesięcznych, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania oprocentowania wg formuły zmiennej, oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na dzień 13 października 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Ostateczna wysokość raty i ewentualne wymagane dodatkowe zabezpieczenie uzależnione są od indywidualnej oceny wiarygodności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz daty płatności pierwszej raty. Zgodnie z art. 7 ust. 5 Ustawy z dn. 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1027) informujemy, iż istnieje ryzyko zmiany stopy procentowej. Niniejszy materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)  i nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań po żadnej ze stron w odniesieniu do zawarcia transakcji, które mogą być opisane w tej prezentacji.

BEZPIECZNY KREDYT 2%

Co wyróżnia bezpieczny kredyt?

 • Dopłaty do pierwszych 120 rat kapitałowo-odsetkowych, w początkowym momencie kredytu, kiedy te raty są największym obciążeniem budżetu domowego 
 • Stałe oprocentowanie kredytu – stałe w okresie pierwszych 120 miesięcy spłaty kredytu, a jego wysokość ustalana jest na okres 60 miesięcy, dzięki czemu nie wzrośnie miesięczna rata i koszty kredytu
 • Brak wymaganego wkładu własnego – możliwość kredytowania 100% ceny nieruchomości – różnica pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę jest zabezpieczona  gwarancją spłaty udzielaną przez BGK w ramach Rządowego Funduszu Mieszkaniowego
 • Brak limitów cenowych za 1 m2 kredytowanej nieruchomości, co pozwala na większą dostępność nieruchomości na rynku
 • W okresie dopłat do rat kredyt spłacany w ratach malejących, a po okresie dopłat w stałych ratach, chyba że klient zdecyduje się utrzymać dotychczasowy sposób spłaty.
 • Kredyt może być udzielony do 31.12.2027 r.

 

Zasady stosowania dopłat

Dopłaty obejmują pierwszych 120 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych spłacanych zgodnie z harmonogramem. Objętą dopłatą ratę obniża się o kwotę wyliczoną wg wzoru: 

D=Ks∗((W-2%))/12 

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
D – kwotę dopłaty,
Ks – część kapitałową bezpiecznego kredytu pozostającą do spłaty,
W – obowiązujący w dniu ustalenia stopy oprocentowania bezpiecznego kredytu wskaźnik kwartalnej stopy procentowej. 


Wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej ustala BGK, jako iloczyn współczynnika 0,9 i obliczonej na podstawie informacji banków kredytujących średniej ważonej oprocentowania kredytów hipotecznych z okresowo stałą stopą procentową, innych niż bezpieczny kredyt udzielonych w danym kwartale przez te banki na zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, gdzie wagą jest łączna kwota tych kredytów. Komunikat o wskaźniku średniej kwartalnej stopy procentowej BGK ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie 45 dni po upływie każdego kwartału. Ogłoszony w komunikacie wskaźnik średniej kwartalnej stopy procentowej obowiązuje od siódmego dnia po dniu tego ogłoszenia do dnia ogłoszenia kolejnego komunikatu.

Warto wiedzieć: Liczba rat odsetkowych objętych dopłatą nie pomniejsza liczby rat kapitałowo- odsetkowych objętych dopłatami, ale wysokość dopłaty do rat kapitałowo-odsetkowych pomniejszana jest o kwotę stanowiącą iloraz łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych i liczby 120.

Masz pytania?