Informacje ogólne dotyczące regulacji CRS

Informacje

CRS (z ang. Common Reporting Standard) to jednolity standard w zakresie przekazywania przez poszczególne państwa informacji na temat klientów instytucji finansowych będących rezydentami podatkowymi innego państwa. CRS opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz został przyjęty, jako dyrektywa Unii
Europejskiej.


W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (ustawa CRS).

Ustawa nakłada od dnia 1 maja 2017 r. na polskie instytucje finansowe, w tym Bank Spółdzielczy w Halinowie obowiązek identyfikacji i przekazywania za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji na temat klientów będących rezydentami podatkowymi innych krajów, które w dalszej kolejności są przekazywane do odpowiednich zagranicznych organów podatkowych.


Zgodnie z zapisami ustawy CRS Bank Spółdzielczy w Halinowie zobowiązany jest do:

  • pozyskania od klientów oświadczenia o rezydencji podatkowej dla celów CRS –
    dotyczy klientów, którzy zawarli lub zawrą z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie
    umowy o rachunek finansowy w rozumieniu CRS od dnia 1 maja 2017 r.;
  • weryfikacji i potwierdzenia rezydencji podatkowej klientów na podstawie posiadanych informacji oraz dokumentów – dotyczy klientów, którzy zawarli z Bankiem Spółdzielczym w Halinowie umowy o rachunek finansowy w rozumieniu CRS do 30 kwietnia 2017 r.;
  • monitorowania zmian okoliczności mogących mieć wpływ na rezydencję podatkową;
  • przekazywania do organów administracji podatkowej państwa rezydencji podatkowej klienta danych dotyczących rachunku i jego posiadacza – za pośrednictwem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

W związku z powyższym od 1 maja 2017 r. w momencie otwierania nowego rachunku każdy Klient Banku Spółdzielczego w Halinowie zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rezydencji podatkowej. Dodatkowo Bank ma obowiązek pozyskać oświadczenia od wybranych klientów, którzy zakładali rachunki finansowe przed tą datą.

Najczęściej zadawane pytania:

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, „CRS”) to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Bank Spółdzielczy w Halinowie). CRS ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek wskazania klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

Produkty bankowe oferowane przez Bank Spółdzielczy w Halinowie: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe, rachunki bieżące i rachunki pomocnicze, lokaty terminowe, rachunki powiernicze, karty kredytowe.

Zgodnie z CRS, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banku Spółdzielczego w Halinowie, aby uzyskały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Tak, wszystkie instytucje finansowe w państwach uczestniczących w procedurze CRS mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami CRS.

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Halinowie poprosi o dostarczenie  poniższych informacji:

klient indywidualny:

1) imię i nazwisko,
2) aktualny adres zamieszkania,
3) miejscowość i kraj urodzenia,
4) data urodzenia,
5) kraj / kraje rezydencji podatkowej,
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN;


klient instytucjonalny:

1) nazwa,
2) aktualny adres siedziby (w tym kraj),
3) kraj / kraje rezydencji podatkowej,
4) status podmiotu,
5) dane osoby kontrolującej – dane osoby fizycznej,
6) numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN;

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. Przypomnieć należy, iż polską rezydencję podatkową ustala się na podstawie miejsca zamieszkania. Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,  za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Halinowie nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Halinowie jest zobowiązany ustalić status rezydencji podatkowej wszystkich swoich klientów, nawet jeśli są oni rezydentami kraju, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Na ogół w takiej sytuacji dane klienta nie będą raportowane do lokalnych organów podatkowych dla potrzeb CRS.

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczy w Halinowie ważnego oświadczenia o rezydencji podatkowej złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

Bank Spółdzielczy w Halinowie jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez klienta na formularzach oświadczeń, a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

1) saldo rachunku lub wartość;
2) łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

Działając w świetle przepisów CRS, Bank jest zobowiązany do przekazywania lokalnym organom podatkowym informacji podatkowych o swoich klientach.

Tak. Bank udostępni informacje o kliencie jedynie właściwym organom podatkowym, jeśli jest to zgodne z obowiązującym prawem bankowym.

W przypadku pytań dotyczących standardu CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego. Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.

Druki do pobrania:

Oświadczenie CRS dla Klienta Indywidualnego

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczącego osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz rolników

Oświadczenie CRS dla klienta instytucjonalnego dotyczące pozostałych przedsiębiorców