aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie

Pozostałe aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku w dniu 18 maja 2023 roku (czwartek) o godzinie 15-tej odbędzie się w Cisiu w Restauracji La Veranda Verde, ul. Lazurowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie.
7. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie.
10. Przedstawienie:

1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2022;
2) sprawozdania finansowego Banku za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2022;
3) sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022 wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank:

1) „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego”,
2) „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Halinowie”.

12. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
13. Podjęcie Uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2022 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2022 rok,
3) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonywania przez nich obowiązków w 2022 roku,
4) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za 2022 rok,
5) podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok;
6) przyjęcia kierunków rozwoju działalność gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2023 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz skuteczności jej działania w 2022 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wyborów i odwoływania członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Wybór Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie nowej kadencji, w tym:

1) zgłaszanie Kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie nowej kadencji,
2) przeprowadzenie pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej Kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie nowej kadencji;
3) głosowanie tajne w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie nowej kadencji;
4) ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie nowej kadencji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pierwotnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. Franciszka Stefczyka w Warszawie.
23. Wolne głosy i wnioski.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 22 ust. 4 Statutu Banku materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

  • roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym
    i sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta;
  • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
  • projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
  • protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia,
    są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Halinowie, ul. Piłsudskiego 36 w godzinach od 9.00 do 17.00