Zostań Udziałowcem

Informacje

Jak dołączyć do grona członków Banku ?

Członkiem Banku Spółdzielczego w Halinowie  może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania, zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej na terenie działania Banku, lub osoba prawna mająca siedzibę na terenie działania Banku.


Warunkiem przyjęcia w poczet Członków Banku Spółdzielczego w Halinowie jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów.


O przyjęciu w nowego Członka Banku Spółdzielczego w Halinowie decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej i dokonania wpłaty na poczet udziału oraz wpisowego.

Wpisowe i udziały

Członek Banku jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 300,00 zł i zadeklarować oraz wpłacić, co najmniej 1 udział obowiązkowy, który wynosi 1.300,00 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Członek Banku może posiadać maksymalnie 10 udziałów, nie więcej niż równowartość 5% funduszu udziałowego Banku.

Prawa członka Banku

Członek ma prawo:

 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
 • uzyskiwać od organów Banku informacje dotyczące działalności Banku,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w statucie,
 • do uczestniczenia podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 • żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu,
 • zapoznać się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołami Walnego Zgromadzenia i regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu,
 • do korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank.

Obowiązki członka Banku

Członek ma prawo:

 • brać udział w Walnym Zgromadzeniu,
 • uzyskiwać od organów Banku informacje dotyczące działalności Banku,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku na zasadach określonych w statucie,
 • do uczestniczenia podziale nadwyżki bilansowej w formie dywidendy,
 • zgłaszać wnioski dotyczące działalności Banku i żądać informacji o sposobie ich załatwienia,
 • żądać od Zarządu wydania odpisu obowiązującego statutu,
 • zapoznać się z treścią rocznego sprawozdania z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta oraz protokołami Walnego Zgromadzenia i regulacji wewnętrznych wydanych na podstawie statutu,
 • do korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz wszelkich usług świadczonych przez Bank.
 • Członek ma obowiązek:
 • wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały
 • stosować się do przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał organów Banku, w tym regulaminów opartych na przepisach prawa lub postanowieniach statutu,
 • troszczyć się o dobro Banku i jego rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku oraz uczestniczyć w realizacji zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku, do których został wybrany,
 • uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 • zawiadamiać pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.
 • Wszyscy członkowie mają równe praw i obowiązki bez względu na liczbę posiadanych udziałów.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem,
 • wykreślenia z rejestru członków,
 • wykluczenia,
 • śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
Więcej informacji na temat członkostwa znajdą Państwo w Statucie Banku.

Pliki do pobrania:

Deklaracja Członkowska

Klauzula informacyjna