Opis systemu zarządzania ryzykiem

System zarządzania ryzykiem

Informacje

Opis systemu zarządzania ryzykiem  w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Bank, zgodnie z przepisami ustawy Prawo bankowe, posiada system zarządzania, na który składają się system zarządzania ryzykiem, system kontroli wewnętrznej, a także odpowiednia polityka wynagrodzeń wspierająca kulturę ryzyka. Celem systemu zarządzania jest wspomaganie prawidłowego, efektywnego i skutecznego kierowania Bankiem.

      Informacje o systemie zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze Strategią zarządzania ryzykiem, przygotowaną przez Zarząd Banku i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku.

Strategia zarządzania ryzykiem określa cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponieść.

Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym.

Podejmowanie ryzyka zmusza Bank do koncentrowania uwagi na powstających zagrożeniach, poszukiwania form obrony przed zagrożeniami i dostosowywanie działalności do zmieniających się warunków zewnętrznych, ostrożnościowe podejmowanie ryzyka, oznacza utrzymywanie racjonalnej równowagi pomiędzy prowadzeniem działalności przychodowej i kontrolowaniem ryzyka.

Zarządzanie ryzykiem jest jednym z najważniejszych procesów wewnętrznych Banku, który ma na celu uzyskanie w zmieniającym się otoczeniu prawnym i ekonomicznym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz odpowiedniej rentowności działalności.

Aby zapewnić skuteczne i ostrożne zarządzanie Bankiem – Zarząd Banku:

 1. opracowuje i wdraża odpowiednie środowisko zarządzania ryzykiem, obejmujące strukturę organizacyjną, narzędzia wspomagające zarządzanie ryzkiem, system informacji zarządczej, a także odpowiednie zarządzanie kadrami,
 2. kształtuje i dba o odpowiednią kulturę organizacyjną zorientowaną na efektywne zarządzanie ryzykiem,
 3. opracowuje i wdraża sformalizowany proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli podejmowanego ryzyka.

 

Zarządzanie ryzykiem jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi Banku.

Zasady i mechanizmy tworzące system zarządzania ryzykiem są opracowywane i uchwalane przez Zarząd Banku w formie polityk i procedur. Zgodnie z Umową Systemu Ochrony SGB Bank stosuje regulacje wzorcowe opracowane przez Spółdzielnię po ich dostosowaniu do swojej wielkości, zakresu i specyfiki działania.

Głównymi regulacjami, które opisują proces zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka są „zasady”.

Nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania sprawuje Rada Nadzorcza, która ocenia adekwatność i skuteczność tego systemu oraz ocenia efektywność realizacji polityk i procedur.

W ramach systemu zarządzania ryzykiem Bank zarządza ryzykiem poprzez następujące działania:

 1. identyfikacja ryzyka – polega na rozpoznaniu aktualnych i potencjalnych źródeł zagrożeń związanych z ryzykiem oraz oszacowaniu wielkości potencjalnego wpływu danego rodzaju ryzyka na sytuację finansową Banku. W ramach identyfikacji ryzyka określane są te rodzaje ryzyka, które uznawane są za istotne w działalności Banku,
 2. pomiar ryzyka – obejmuje definiowanie miar ryzyka adekwatnych do rodzaju, istotności ryzyka i dostępności danych,
 3. ocena/szacowanie ryzyka – polega na określeniu siły wpływu lub zakresu ryzyka, w ramach oceny ryzyka przeprowadza się testy warunków skrajnych na podstawie założeń zapewniających rzetelną ocenę ryzyka,
 4. monitorowanie ryzyka – polega na monitorowaniu odchyleń realizacji od prognoz lub założonych punktów odniesienia np. limitów, wartości progowych, wydanych rekomendacji i zaleceń. Monitorowanie ryzyka odbywa się z częstotliwością adekwatną do istotności danego rodzaju ryzyka oraz jego zmienności,
 5. kontrole, w tym ograniczanie ryzyka – zidentyfikowany, zmierzony lub oszacowany poziom ryzyka – polega w szczególności na przyjmowaniu regulacji wewnętrznych, określeniu poziomu tolerancji na ryzyko, ustalaniu wysokości limitów oraz wartości progowych, wydawaniu zaleceń, podejmowaniu decyzji o wykorzystywaniu narzędzi wspierających zarządzanie ryzykiem,
 6. raportowanie o ryzyku – polega na cyklicznym informowaniu organów Banku o wynikach pomiaru ryzyka, podjętych działaniach i rekomendacjach działań. Zakres, częstotliwość forma raportowania są dostosowane do szczebla zarządczego odbiorców.

 

Proces zarządzania ryzykiem jest realizowany w trzech, wzajemnie niezależnych liniach obrony:

 1. pierwsza linia obrony (zarządzanie ryzykiem na pierwszym poziomie) – którą stanowi bieżące zarządzanie ryzykiem w działalności operacyjnej Banku, zapewniające właściwe stosowanie mechanizmów kontroli ryzyka i bieżące zapewnienie zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, a także regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi,
 2. druga linia obrony (zarządzanie ryzykiem na drugim poziomie) – którą stanowi działanie funkcji kontroli ryzyka przez pracowników na specjalnie powołanych do tego stanowiskach lub w komórkach organizacyjnych, w tym działalność komórki ds. zapewnienia zgodności oraz stanowiska ds. kontroli wewnętrznej,
 3. trzecia linia obrony – którą stanowi działalność komórki audytu wewnętrznego realizowany przez Spółdzielczy System Ochrony SGB.

 

Bank zarządza rodzajami ryzyka uznanymi przez Bank za istotne, zgodnie z obowiązującymi wewnętrznymi regulacjami zarządzania tymi rodzajami ryzyka.

Na system zarządzania każdym rodzajem ryzyka składają się:

 1. procedury opisujące zasady zarządzania ryzykiem,
 2. identyfikacja, pomiar i monitorowanie,
 3. limity ograniczające ryzyko,
 4. informacja zarządcza,
 5. odpowiednio dostosowana organizacja procesu zarządza.

 

Rada Nadzorcza i Zarząd Banku jako organy kolegialne dają rękojmię właściwego zarządzania ryzykiem, a ogólny skład organów Banku odzwierciedla odpowiednio szeroki zakres kompetencji (szkolenia, doświadczenie), tak aby możliwy był odpowiedni nadzór nad ryzykiem.

Zarządzanie ryzyka jest zorganizowane w sposób umożliwiający zapobieganie konfliktom interesów pomiędzy pracownikami, czy też jednostkami organizacyjnymi Banku.

Bank stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością dostosowane do profilu, skali i złożoności ryzyka. W przypadku wątpliwości w zakresie poziomu ryzyka stosuje się podejście z zachowaniem maksymalnego stopnia ostrożności.

Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Banku. Metody lub systemy pomiaru ryzyka, a w szczególności ich założenia, poddawane są okresowej ocenie uwzględniającej testowanie i weryfikację historyczną.