Informacje wymagane przepisami prawa

Informacje

INFORMACJA
Banku Spółdzielczego w Halinowie
wynikająca z art. 111, 111 a i 111 b Ustawy Prawo bankowe

1. Informacje ogólne.

Bank Spółdzielczy w Halinowie z siedzibą w Halinowie, ul. Piłsudskiego 36, wpisany jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063032, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy KRS. Bankowi nadano numer statystyczny REGON 000508738 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 5250008206. Zgodnie ze Statutem, Bank działa na terenie województwa mazowieckiego i jest zrzeszony w SGB – Banku S.A. z siedziba w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, na podstawie umowy zrzeszenia oraz pozostaje członkiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB z siedziba w Poznaniu, Pl. Wiosny Ludów 2.

2. Skład Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie.

Zgodnie ze statutem Banku (§ 32) Zarząd składa się z 3 – 5 osób powoływanych przez Radę Nadzorczą w głosowaniu tajnym z uwzględnieniem indywidualnej oceny odpowiedniości kandydatów na członków oraz członków Zarządu polegającej na ocenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia, odpowiedniego do pełnionych funkcji i powierzonych obowiązków oraz dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

Obecny Zarząd Banku składa się z 3 członków, z których każdy spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe. Aktualny skład Zarządu Banku podany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku.

3. Skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.

Statut Banku (§ 27), stanowi, iż rada nadzorcza składa się z 4 – 6 członków, powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną czteroletnią kadencję. Liczba członków rady nadzorczej jest ustalona przez walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera przewodniczącego i jego zastępcę spośród członków rady. Obecnie rada nadzorcza składa się z 6 członków, których mandat wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2027 roku. Każdy członek rady nadzorczej Banku spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Aktualny skład Rady Nadzorczej Banku podany jest do publicznej wiadomości się stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku.

4. Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku:

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem znajduje się stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku/System zarządzania ryzykiem.

 1.  Tomasz Stasiak – Prezes Zarządu
 2. Anna Bąk – Wiceprezes Zarządu
 3. Małgorzata Kwiek – Członek Zarządu
 4. Tkaczyk Elżbieta – Pełnomocnik Zarządu
 5. Duszyńska Agata  – Pełnomocnik Zarządu
 6. Kielak Katarzyna   – Pełnomocnik Zarządu
 7. Zdrojewska Ewa – Pełnomocnik Zarządu
 8. Wala Anna – Pełnomocnik Zarządu
 9. Pożyczka Monika – Pełnomocnik Zarządu
 10. Król Aneta – Pełnomocnik Zarządu
 11.  Bukowska Grażyna – Pełnomocnik Zarządu
 12.  Strzelecka Ewa – Pełnomocnik Zarządu
 13.  Milewska Beata – Pełnomocnik Zarządu
 14.  Tkaczyk Magda – Pełnomocnik Zarządu
 15.  Kiełczewska Mariola – Pełnomocnik Zarządu
 16.  Majszyk Renata – Pełnomocnik Zarządu
 17.  Gołaś Beata – Pełnomocnik Zarządu
 18.  Michalska Marzena – Pełnomocnik Zarządu
 19.  Makarczyk Aneta – Pełnomocnik Zarządu
 20. Witkowska Izabela – Pełnomocnik Zarządu
 21. Karpińska Beata – Pełnomocnik Zarządu
 22. Wąsowska Monika – Pełnomocnik Zarządu
 23. Pasternak Agata – Pełnomocnik Zarządu

5. Informacja o stopie zwrotu z aktywów.

Stopa zwrotu z aktywów (ROA) w Banku Spółdzielczym w Halinowie liczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej według stanu na 31 grudnia 2023 r. wynosi 2,78 %.

6. Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem.

Opis systemu zarządzania, w tym systemu zarządzania ryzykiem znajduje się stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku/System zarządzania ryzykiem.

7. Opis systemu kontroli wewnętrznej.

Opis systemu kontroli wewnętrznej w Banku Spółdzielczym w Halinowie dostępny jest na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku/System kontroli wewnętrznej.

8. Opis polityki zmiennych składników wynagrodzeń.

Opis polityki zmiennych składników wynagrodzeń znajduje się na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku/Ład korporacyjny.

9. Informacja na temat komitetu ds. wynagrodzeń.

Zgodnie z art. 9 cb ust. 1 Prawa Bankowego, komitet do spraw wynagrodzeń działa w banku istotnym. W rozumieniu w art. 4 pkt 35 ustawy Prawo bankowe Bank Spółdzielczy w Halinowie nie jest bankiem istotnym. W związku z tym w Banku nie powołano komitetu do spraw wynagrodzeń.

10. Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe.

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu wymogów określonych w art. 22aa ustawy Prawo bankowe znajduje się w „Informacji dotyczącej adekwatności kapitałowej oraz innych informacji Banku Spółdzielczego w Halinowie, podlegającej ogłoszeniu wg stanu na dzień 31.12.2023r.” Przedmiotowa informacja dostępna jest na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w zakładce O Banku/Polityka informacyjna.

11. Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w art. 141t ust. 1, stronach umowy, jej przedmiocie oraz kosztach, o ile działa w jednym z holdingów, o których mowa w art. 141f ust.1 ustawy albo jej braku.

Nie dotyczy, Bank nie działa w holdingu i nie zawarł takiej umowy.

12. Informacja na temat powierzania wykonywania czynności bankowych przedsiębiorcy, który uzyskuje dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Bank Spółdzielczy w Halinowie informuje, że na podstawie art. 111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe, przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

 1. I-BS.pl Sp. z o.o., 37-450 Stalowa Wola, ul. Solidarności 2a, KRS: 0000286395,
 2. Asseco Poland S.A., 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14, KRS: 0000033391,
 3. Solid MCG Sp. z o.o., ul. Postępu 17, 02-676 Warszawa, KRS: 0000037255.
 4. Basement Sp. z o.o., ul. Grójeckiej 43 lokal 12, 02-031 Warszawa, KRS: 0000303137

13. Informacja na temat udostępnienia sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Halinowie.

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Halinowie za ostatni rok obrotowy dostępne jest na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl oraz może zostać udostępnione do wglądu w Centrali Banku mieszczącej się w Halinowie przy ul. Piłsudskiego 36 w godzinach pracy sekretariatu, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 9 00 do 16 00 .