Wyniki Finansowe Banku

Informacje

Raport roczny 2021

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku – Aktywa na dzień 31.12.2021r

Bilans Banku – Pasywa na dzień 31.12.2021r

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2021r

Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Raport roczny 2020

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku na dzień 31.12.2020r.

Rachunek zysków i strat za 2020 rok

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2020r.

Raport roczny 2019

Sprawozdanie z badania BS w Halinowie

Bilans Banku na dzień 31.12.2019r.

Rachunek zysków i strat za 2019 rok

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Rachunek przepływów pieniężnych

Pozycje pozabilansowe na dzień 31.12.2019r.