ubezpieczenie Mój dom

Ład korporacyjny

Informacje

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Halinowie uprzejmie informuję, że przyjęto i zatwierdzono do stosowania „Politykę Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Halinowie” zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku. Przyjęte zostały również do stosowania zasady dotyczące polityki informacyjnej Banku w kontaktach z Klientami i Udziałowcami, które stanowią zbiór ogólnych praktyk w zakresie udostępniania informacji związanych z działalnością Banku.

Pliki do pobrania:

Ogólne zasady dot. polityki informacyjnej w kontaktach z Klientami i Udziałowcami

Oświadczenie Zarządu Banku o stosowaniu ZŁK wydanych przez KNF

Polityka Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Halinowie

Ocena stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w BS Halinów

Schemat organizacyjny Banku Spółdzielczego w Halinowie

Informacja o zarządzaniu konfliktem interesów

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń

Informacje podlegające ujawnieniu na dzień 31.12.2023 r.