Ubezpieczenia Dla Rolników

Ubezpieczenie dla Rolników

Oferujemy różne ubezpieczenia dla branży rolnej

Ubezpieczenie dla Rolników

Uprawy

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność – ubezpiecz uprawy.
Ubezpieczenie upraw rolnych to ubezpieczenie majątkowe, które zobowiązuje Rolników pobierających dopłaty bezpośrednie do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni swoich upraw do 30 czerwca każdego roku. Dodatkowo do 65% składki opłaci budżet państwa. Pamiętaj o swoim obowiązku i ubezpiecz uprawy.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona produkcji rolnej jako element zarządzania ryzykiem w gospodarstwie
 • odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części
 • brak stosowania udziałów własnych
 • stała suma ubezpieczenia
 • ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody
 • odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach
 • maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 95% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach
 • przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania,
 • dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)
 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży rolnej

Zakres ubezpieczenia

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

 • ujemne skutki przezimowania,
 • przymrozki wiosenne,
 • grad,
 • deszcz nawalny i huragan,
 • susza.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

Masz pytania?

Budynki i OC

Concordia Agro to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych. Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie, odpowiedzialność cywilna, życie i zdrowie Ubezpieczonego.

Główne zalety ubezpieczenia

 • spełnienie ustawowego obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC i budynków przez rolnika indywidualnego.
 • ochrona Ubezpieczonego przed roszczeniami za szkody powstałe w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.
 • zniżki dla nowych klientów, którzy ubezpieczyli w Concordii uprawy lub maszyny
 • pełna ochrona domu w pakiecie Agro Dom
 • gwarancja solidnej likwidacji szkód
 • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe

Zakres ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia może obejmować:

 • obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
 • obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
 • dobrowolne ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
 • dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ubezpieczenie Agro Dom

Masz pytania?

Maszyny rolnicze

Maszyny rolnicze to podstawowe narzędzia Twojej pracy. Nie przewidzisz ich zniszczeń, uszkodzeń, awarii, kradzieży oraz udziału w kolizji czy wypadku. Chcąc uchronić się przed skutkami finansowymi nieprzewidzianych sytuacji, pomyśl o ubezpieczeniu już teraz. Wypłacone odszkodowanie pozwoli Tobie na naprawę lub zakup maszyn.

Główne zalety ubezpieczenia

 • zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu rolniczego
 • jeden z najszerszych zakresów ochrony na rynku
 • All Risk w każdym wariancie ubezpieczenia Agro Casco
 • umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie
 • brak potrąceń amortyzacji części maszyny w wybranych wariantach
 • klauzula ochrony od szkód w szybach
 • możliwość zniesienia udziałów własnych
 • pokrycie dodatkowych kosztów transportu i parkowania maszyny po szkodzie
 • likwidacja szkód według wariantu serwisowego
 • możliwa odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych
 • opcja pokrycia kosztów wynajęcia maszyny zastępczej

Zakres ubezpieczenia

Rodzaje ubezpieczeń oferowanych w pakiecie Concordia Agro Ekspert:

 • maszyny rolnicze (Agro Casco)
 • odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • ogień i inne zdarzenia losowe
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów
 • porada prawna
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu usług międzysąsiedzkich

Masz pytania?

Produkcja zwierzęca

Choroby drobiu to ogromne zagrożenie dla prowadzonej przez Ciebie produkcji i osiąganych dochodów.
Nawet jeśli odpowiednio dbasz o swoją fermę, to zawsze możesz się znaleźć w strefie zagrożonej z uwagi na wystąpienie choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu. I nie będziesz mógł sprzedać tego, co wyprodukowałeś.
Straty finansowe mogą Cię ominąć. Wystarczy, że wybierzesz nasze ubezpieczenie.

Główne zalety ubezpieczenia

 • ochrona fermy przed stratami spowodowanymi wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób zwalczanych z urzędu
 • ochrona fermy przed stratami spowodowanymi wystąpieniem w okolicy chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu, np. ptasia grypa
 • ochrona fermy przed stratami spowodowanymi przegrzaniem, przepięciami, zatruciami, atakami paniki
 • odszkodowanie uwzględnia koszty zmienne powstałe w związku ze szkodą, takie jak ponowne zasiedlenie, dezynfekcja, utylizacja padłych zwierząt, zwiększone koszty bioasekuracji, koszty weterynaryjne
 • możliwość ochrony w przypadku tzw. szkód pośrednich
 • przy klauzuli niedoubezpieczenia, zabezpieczenie przed wahaniem cen rynkowych
 • 12-miesięczny okres odszkodowawczy

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte jest nieosiągnięcie lub utrata spodziewanego zysku z produkcji zwierzęcej, spowodowane oddziaływaniem skutków zdarzenia ubezpieczeniowego na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej.

Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej może obejmować następujące zdarzenia:

 • wystąpienie na fermie lub w jej pobliżu chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu
 • wystąpienie na fermie chorób zakaźnych zwierząt
 • awaria urządzeń wentylacyjnych, przepięcie w instalacji elektrycznej, przerwa w dopływie prądu, przegrzanie, zatrucie stada, panika stada
 • wystąpienie salmonellozy i histomonozy

Masz pytania?

Zwierzęta gospodarskie

Sprawnie funkcjonujące gospodarstwo to powód do zadowolenia. Anomalie pogodowe mogą jednak zniszczyć budynki, w których znajdują się zwierzęta. Może to przekreślić wszystkie wysiłki i negatywnie wpłynąć na kondycję finansową gospodarstwa.
Zadbaj o swoje stado i uniknij strat – ubezpiecz zwierzęta.

Główne zalety ubezpieczenia

 • możliwość ubezpieczenia wszystkich gatunków zwierząt na jednej polisie
 • dopłata do składki z budżetu państwa do 65%
 • dodatkowe rozszerzenie ochrony o szkody powstałe wskutek działania ognia
 • wypłata odszkodowania w sytuacji uboju z konieczności – gdy był on następstwem np. powodzi
 • podstawowa ochrona zwierząt gospodarskich w atrakcyjnej cenie

Zakres ubezpieczenia

Możesz ubezpieczyć następujące gatunki zwierząt:

 • bydło,
 • świnie,
 • owce,
 • kozy,
 • konie,
 • drób.

Od konsekwencji finansowych jakich zdarzeń chroni ubezpieczenie?

 • huraganu,
 • powodzi,
 • deszczu nawalnego,
 • gradu,
 • pioruna,
 • obsunięcia się ziemi,
 • lawiny,
 • uboju z konieczności, który jest następstwem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • akcji ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa powyżej,
 • zanieczyszczenia lub skażenia bezpośrednio spowodowanego zdarzeniami, o których mowa powyżej,

Opcjonalnie (klauzula dodatkowa) – szkody powstałe wskutek działania ognia.

Masz pytania?