aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie

Pozostałe aktualności

Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku w dniu 25 maja 2022 roku (środa) o godzinie 15-tej odbędzie się w miejscowości Cisie w Restauracji La Veranda Verde, ul. Lazurowa 1 Walne Zgromadzenie Banku.

W przypadku, gdy liczba członków obecnych na zebraniu w pierwszym terminie będzie mniejsza od połowy ogólnej liczby członków zgodnie z § 23 ust. 2, Walne Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie w tym samym dniu i miejscu o godz. 15:30.
Walne Zgromadzenie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków. Zebranie odbywać się będzie wg porządku obrad załączonego do niniejszego Zawiadomienia.

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust 4 Statutu Banku roczne sprawozdanie z działalności łącznie ze sprawozdaniem finansowym oraz protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia są wyłożone do wglądu w budynku Centrali Banku Spółdzielczego w Halinowie.

Sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego są dostępne również na stronie internetowej Banku www.bshalinow.pl w sekcji O Banku/Wyniki finansowe.

Załączniki:

Porządek obrad

Projekty uchwał 

Regulamin obrad