aktualności

Walne Zgromadzenie Banku Spółdzielczego w Halinowie

Pozostałe aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku Spółdzielczego w Halinowie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Halinowie zawiadamia, że zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Banku w dniu 15 czerwca 2024 roku (sobota) o godzinie 10-tej odbędzie się w Halinowie w budynku Centrali Banku, ul. Piłsudskiego 36 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez Walne Zgromadzenie.
 7. Przyjęcie Porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany Statutu Banku Spółdzielczego w Halinowie.
 10. Przedstawienie:
 • sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku 2023;
 • sprawozdania finansowego Banku za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2023;
 • sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 wraz z informacją o wynikach oceny stosowania przez Bank:
 • „Polityki Zasad Ładu Korporacyjnego”,
 • „Polityki wynagrodzeń Banku Spółdzielczego w Halinowie”.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu.
 2. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za 2023 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok,
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku,
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności za 2023 rok,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok;
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć;
 • przyjęcia kierunków rozwoju działalność gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Banku na 2024 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie oraz skuteczności jej działania w 2023 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny polustracyjnej działalności Banku i informacji  Zarządu oraz Rady Nadzorczej dotyczącej zrealizowania wniosków polustracyjnych w wyniku przeprowadzonej lustracji pełnej Banku za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 30.06.2023r.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Strategii działania Banku Spółdzielczego w Halinowie na lata 2024 – 2027”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Halinowie.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że zgodnie z § 22 ust 4 Statutu Banku materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, tj.:

 • roczne sprawozdanie z działalności Banku wraz ze sprawozdaniem finansowym
  i sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta;
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia,
 • projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad,
 • protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia,

są udostępnione do wglądu w Sekretariacie Centrali Banku w Halinowie, ul. Piłsudskiego 36 w godzinach od 9.00 do 17.00.