Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Pełna oferta dla Ciebie

Kredytobiorco, masz problem ze spłatą zobowiązań, sprawdź czy możesz skorzystać z pomocy Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) działa na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. z późn. zm. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 298). FWK prowadzony jest przez Bank Gospodarstwa
Krajowego (BGK).

Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Środki znajdujące się w dyspozycji FWK są przeznaczone dla kredytobiorców, mających problem ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Jednak nie każdy może liczyć na taką pomoc. Aby uzyskać z BGK wsparcie finansowe, należy bowiem spełnić kilka restrykcyjnych warunków.

Z jakiej formy pomocy można skorzystać ze środków FWK?

Kredytobiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzystać z:

 1. zwrotnego wsparcia przeznaczonego na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego (wsparcie na spłatę rat kapitałowo-odsetkowych przez okres max. 36 miesięcy, wysokość miesięcznej raty wsparcia nie może przekroczyć 2 000,00 zł)
 2. zwrotnej pożyczki na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego – w przypadku gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości (łączna wysokość pożyczki nie może przekroczyć kwoty 72 000,00 zł)
 3. promesy – przyrzeczenia udzielenia pożyczki kredytobiorcy na spłatę zadłużenia.

 

Kto może skorzystać z FWK?

Z pomocy FWK mogą skorzystać jedynie osoby spełniające jeden z poniższych warunków:

 1.  w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
 2.  kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% dochodów osiąganych miesięcznie przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy, lub
 3. miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego zaciągniętego przez kredytobiorcę nie przekracza:

a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy ( od 01.01.2022 r. – 1 552,00 zł),
b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (od 01.01.2022 r. – 1 200,00 zł).

 

W jakich sytuacjach nie można skorzystać z pomocy FWK?

 1.  utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art. 52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
  1974 r. – Kodeks pracy, w przypadku, gdy kredytobiorca wnioskuje o przyznanie promesy, udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia na podstawie przesłanki wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 1 Ustawy;
 2. jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w Ustawie, chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
 3. umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku;
 4. w chwili złożenia wniosku, kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 5. w chwili złożenia wniosku, kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie
  roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 6. w chwili złożenia wniosku, kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
 7. w okresie ubiegania się o udzielenie wsparcia kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

 

Czy wsparcie lub pożyczkę z FWK trzeba zwrócić?

Tak. Otrzymane środki należy zwrócić do FWK maksymalnie w 144-miesięcznych ratach. Po spłaceniu 100 rat zgodnie z ustalonym harmonogramem można wnioskować o umorzenie pozostałych.
Warunkiem jest jednak terminowa spłata wcześniejszych transz.

 

Aby skorzystać z FWK należy:

 • Wypełnić wniosek, który został przygotowany i wydany rozporządzeniem Ministra
  właściwego do spraw instytucji finansowych,
 • Złożyć wniosek wraz ze stosownymi oświadczeniami pisemnie – osobiście w Oddziale Banku lub przesyłką pocztową albo elektronicznie – wysłać skan lub zdjęcie wniosku na adres e-mail bank@bshalinow.pl bądź za pośrednictwem systemu bankowości internetowej,
 • Poczekać na decyzję

Pliki do pobrania:

Wniosek o udzielenie wsparcia, pożyczki lub promesy na spłatę zadłużenia…

Wniosek o udzielenie wsparcia, pożyczki lub promesy na spłatę zadłużenia…