IKE

dodatkowe oszczędności na emeryturę

ike

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Atrakcyjne oprocentowanie, wyższe niż na standardowych lokatach

Zyski z oszczędności są zwolnione z podatku dochodowego

Nie masz obowiązku dokonywania regularnych wpłat

Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku

Długoterminowe oszczędzanie zapewni Ci dodatkowe środki na przyszłą emeryturę

100 % gwarancji bezpieczeństwa ulokowanego kapitału

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do jednej z jednostek operacyjnych Banku. Informacje o tym, jak założyć lokatę udzielą Państwu pracownicy Banku.

Indywidualne konto emerytalne - informacje

IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, na którym gromadzone są dodatkowe oszczędności na przyszłą emeryturę. Jest specjalnym produktem finansowym, działającym w oparciu o Ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych, prowadzony w złotych, wyłącznie dla jednego klienta. IKE może być przeznaczony dla:

  • każdej pełnoletniej osoby fizycznej – wpłaty z dowolnych źródeł
  • osoby małoletniej, która ukończyła 16 rok życia – wpłaty wyłącznie z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy o pracę

Posiadacz IKE może dokonywać wpłat w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

W rozumieniu Ustawy o IKE posiadacz rachunku może wycofać zgromadzone środki w drodze:

  • wypłaty – warunkiem jest ukończenie 60 roku życia lub w przypadku uzyskania wcześniejszych praw emerytalnych – 55 roku życia – odsetki są wówczas zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych,
  • wypłaty w ratach,
  • wypłaty transferowej – czyli przeniesienia zgromadzonych oszczędności do innej instytucji finansowej – w tym przypadku również przenosi się całą wartość odsetek bez potrącania podatku
  • zwrotu – wypłaty całości zgromadzonych środków jeszcze przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych – w takim wypadku od zysku zostanie naliczony i potrącony podatek,
  • częściowego zwrotu.

Wypłata (czyli zakończenie oszczędzania) środków zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym IKE następuje wyłącznie na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu wieku 60 lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:

  • dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych albo
  • dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty
  • w dowolnym momencie na zasadach wskazanych w Ustawie o IKE.

Wysokość limitów wpłat rocznych podlegających zwolnieniu z podatku dochodowego określają przepisy ustawy o IKE. W każdym roku kalendarzowym kwota ta nie może przekroczyć trzykrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok (w 2024 roku jest to 23 472,00 zł). W przypadku, gdy suma wpłat na rachunek IKE w roku kalendarzowym przekroczy maksymalną wysokość wpłat, nadwyżka środków pieniężnych zostanie przekazana na rachunek bankowy, wskazany przez klienta w umowie rachunku IKE. Jeśli klient nie wskaże rachunku, środki zostaną przekazane na odrębny nieoprocentowany rachunek.

Oprocentowanie rachunku jest zmienne, a należne odsetki dopisywane są do salda na koniec każdego roku kalendarzowego.

Środki zgromadzone na rachunku IKE objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Masz pytania?