ikze

oszczędności na cele emerytalne

IKZE

Pełna oferta dla Ciebie

Korzyści

Brak wpłaty minimalnej – możliwość deponowania nawet niewielkich kwot

Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku

Możliwość wpłat gotówkowych i bezgotówkowych

Możliwość odliczania od dochodu przez oszczędzającego wpłat na to konto (do wartości określonej limitem)

Możliwość zwiększenia kwoty przyszłych świadczeń emerytalnych poprzez dokonywanie systematycznych wpłat przez długi okres

Dziedziczenie zgromadzonego kapitału - zabezpieczenie finansowe dla najbliższych oszczędzającego

Dowolność sposobu wypłaty środków - jednorazowo bądź w ratach

Możliwość wcześniejszego wycofania środków

Gwarancja bezpieczeństwa ulokowanego kapitału

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zapraszamy do jednej z jednostek operacyjnych Banku. Informacje o tym, jak założyć lokatę udzielą Państwu pracownicy Banku.

ikze - informacje

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to forma dodatkowego gromadzenia oszczędności na cele emerytalne. Jest specjalnym produktem finansowym, działającym w oparciu o Ustawę o indywidualnych kontach emerytalnych, prowadzonym w złotych, wyłącznie dla jednego klienta. Stanowi ono element tzw. III filaru systemu emerytalnego. IKZE to prosty sposób, dzięki któremu możesz odkładać pieniądze na swoją przyszłość, korzystając przy tym z ulg podatkowych.

Wpłaty na konto IKZE dokonywane są maksymalnie do wysokości 1,2-krotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok.  Maksymalna kwota środków wpłacana w 2024 roku, do której przysługuje zwolnienie podatkowe wynosi 9 388,80 zł.

Wypłaty z konta IKZE dokonywane są:

• na wniosek oszczędzającego po osiągnięciu przez niego 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na konto IKZE co najmniej w pięciu latach kalendarzowych

• na wniosek osoby uprawnionej, w przypadku śmierci oszczędzającego

• jednorazowo lub w ratach

• w formie wypłaty transferowej – czyli przeniesienia całości zgromadzonych oszczędności do innej instytucji finansowej (w tym również całą wartość odsetek bez potrącania podatku)

• w formie zwrotu całości zgromadzonych środków jeszcze przed uzyskaniem uprawnień emerytalnych – w takim wypadku od zysku zostanie naliczony i potrącony podatek

Posiadacz rachunku z tytułu gromadzenia środków na koncie IKZE ma możliwość odpisania rocznej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu (w praktyce pomniejsza więc podstawę opodatkowania), dodatkowo oszczędności zgromadzone na IKZE nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). 

Jeśli wpłaty na konto IKZE dokonywane były, przez co najmniej 5 lat, a oszczędzający skończył 65 lat, wypłata z IKZE obciążona jest tylko 10% podatkiem.

Oprocentowanie rachunku jest zmienne, a kapitalizacja odsetek dokonywana jest na koniec każdego kwartału.

Środki zgromadzone na rachunku IKZE objęte są gwarancjami określonymi w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Konto IKZE przeznaczone jest dla:

• osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

• osoby małoletniej, która ukończyła 16 lat

Masz pytania?