rozwój firmy dzięki nowym technologiom

Kredyt Technologiczny z premią BGK

Korzyści

Środki na sfinansowanie zakupu oraz wdrożenia nowych technologii kredytem udzielanym przez Bank

Możliwość uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej w formie premii technologicznej z BGK

Wzrost potencjału i konkurencyjności firmy

Poszerzenie oferty sprzedaży produktów, procesów lub usług

Indywidualny terminarz spłaty kredytu, dostosowany do możliwości i potrzeb Klientów

Możliwość zastosowania karencji w spłacie rat kredytowych i dogodnych form zabezpieczeń

Kredyt Technologiczny z premią BGK - informacje

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego z funduszy UE mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii. Nowa technologia może być wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Technologia powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług w skali przedsiębiorstwa oraz zapewnić warunki do prowadzenia ich produkcji.

W ramach kredytu na innowacje technologiczne można otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie premii technologicznej, która jest przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) z przeznaczeniem na częściową spłatę udzielonego kredytu. Wysokość premii technologicznej uzależniona jest od wysokości wydatków kwalifikowanych projektu i poziomu wsparcia wynikającego z „Mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020”. Może być udzielona aż do 70% wydatków kwalifikowanych dla mikro- i małych firm oraz 60% dla średnich. Premia dotyczy tylko wydatków kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

Proces aplikowania o premię technologiczną

Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Masz pytania?