Płatności masowe

duża liczba stałych kontrahentów?

Płatności masowe

Korzyści

Usprawnienie kontroli przepływów finansowych w ramach całej firmy

Obniżenie kosztów obsługi należności poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych oraz weryfikacją otrzymywanych płatności

Skrócenie procesu księgowania wpływów od płatników poprzez automatyzację tej czynności

Sprawna identyfikacja płatników i płatności poprzez nadanie unikatowego kodu

Wygodny dostęp do pełnego elektronicznego zestawienia realizowanych transakcji poprzez system bankowości elektronicznej

Uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji zaległych płatności

Możliwość generowania raportów, analiz wspomagających proces zarządzania należnościami

Wyeliminowanie błędów powstałych podczas ręcznego identyfikowania płatności

Możliwość regulowania płatności w formie poleceń przelewów i wpłat kasowych

Płatności Masowe - informacje

Przeznaczenie

Usługa płatności masowych jest rozwiązaniem ułatwiającym obsługę znacznej ilości płatności przychodzących na rachunek przedsiębiorców lub innych klientów instytucjonalnych, którzy w związku ze swoją działalnością posiadają dużą liczbę stałych kontrahentów (płatników). Pozwala ona na sprawne zarządzanie płatnościami dłużników poprzez ich automatyczną identyfikację i ewidencję we własnym systemie księgowym.

Potencjalnymi użytkownikami usługi są: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, urzędy miast i gmin, zakłady komunalne i elektryczne, gazownie, szkoły, firmy telekomunikacyjne i ubezpieczeniowe oraz wszyscy inni dostawcy usług o charakterze masowym.

Istota usługi

Usługa płatności masowych opiera się na założeniu, że istnieje jeden rachunek Klienta, na którym wykonywane są wszelkie księgowania płatności dokonywanych przez płatników. Dla każdego płatnika Klienta zostaje przyporządkowany indywidualny rachunek wirtualny w 26-cyfrowym formacie NRB z umieszczonym w nim identyfikatorem płatnika który będzie dokonywał płatności przy użyciu dowodów wpłat (poleceń przelewów) na rachunek Klienta. Operacje wpłat identyfikowane są przez rachunki wirtualne powiązane ze wskazanym rachunkiem do płatności masowych, w oparciu o specjalny wzorzec stanowiący podstawę algorytmu tworzenia numerów rachunków wirtualnych.

Zasady funkcjonowania usługi

W systemie księgowym Klienta dla każdego płatnika zostaje przyporządkowany indywidualny rachunek wirtualny. Klient może samodzielnie generować numery rachunków wirtualnych dla swoich płatników bądź otrzymać od Banku wygenerowaną pulę numerów w postaci pliku tekstowego lub papierowej listy.

System księgowy Klienta generuje dokumenty dla własnych płatników. Każdy dokument posiada numer rachunku wirtualnego w formacie NRB, jednoznacznie identyfikujący wpłacającego. Płatnicy dokonują wpłat na rzecz Klienta na wskazany w dokumencie rachunek wirtualny. W momencie wpływów środków do Banku rachunek wirtualny płatnika zamieniany jest na właściwy numer rachunku Klienta wskazany do ewidencji płatności masowych, przez co następuje jego uznanie.

Informacje o otrzymanych wpłatach zawierające identyfikatory płatnika są zapisywane na rachunku Klienta, a następnie Klient ma możliwość uzyskania z banku lub wygenerowania samodzielnie danych o płatnościach w postaci pliku w formacie liniowym, Elixir, MT942, MT942/Multicash, XML poprzez system bankowości elektronicznej. Otrzymane dane Klient może wczytać do posiadanego systemu finansowo – księgowego, przez co skróci proces rejestracji wpłat należności od swoich kontrahentów. Identyfikacja płatności z wykorzystaniem rachunku wirtualnego stanowiła będzie podstawę do dokonywania ich automatycznego księgowania w systemie finansowym.

Warunki udostępnienia usługi

Warunkiem świadczenia przez Bank usługi płatności masowych jest posiadanie w Banku rachunku rozliczeniowego i uzgodnienie z Klientem parametrów technicznych wykorzystywanego przez niego programu księgowego.

Masz pytania?